Regulamin


Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorce Dorotę Kołodziej-Karcz prowadzącego działalność leczniczą

Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz

 

§1

  Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorcą Dorota Kołodziej-Karcz zwany dalej podmiotem leczniczym.

 Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Dentohouse Dorota Kołodziej-Karcz w Tarnowie / 33-101/, przy ul. Zarzyckiego 23/5a


 §2

 Regulamin obowiązuje:

 -wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;

-wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.


 §3

Regulamin opracowano na podstawie:

-ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);

-rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).


 §4

Podstawowym celem podmiotu Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE,

Dorota Kołodziej-Karcz jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Do podstawowych zadań podmiotu Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE, Dorota Kołodziej-Karcz należy:

- prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,

-udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,

-organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

- współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami

-udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

-orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.


§5

W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:

 1. Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE, Dorota Kołodziej-Karcz

 2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 ust.1 funkcjonują komórki organizacyjne:

-Poradnia stomatologiczna


 §6

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia – leczenie stomatologiczne, leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18. 


§7

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania Poradni stomatologicznej, zlokalizowanej w budynku przy ul.F.Zarzyckiego23/5a

w Tarnowie ( miejsce udzielania świadczeń).


§8

Świadczenia w ramach komórki organizacyjnej Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE, Dorota Kołodziej-Karcz udzielane są w dni:

Poniedziałek: 8.00 – 14.00

Wtorek: 14.00 - 20.00

Środa: 14.00 - 20.00

Czwartek: 14.00 - 20.00

Piątek: 8.00 - 14.00


1)Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

2) Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

-osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,

-telefonicznego pod numeremi telefonu: 506 113 747 , 14 630 33 85

-za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.dentohouse.pl

-bezpośrednio mailem : Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .


 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. /ból/

 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 5. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 6. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 1. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


§9

Podmiot leczniczy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.

 2. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie
  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


§9

Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:

-realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;

- kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;

- dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;

-zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;

-przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;

-wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.

 1. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Gabinetu Stomatologicznego DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz należy:

- badanie i porada lekarska,

-określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,

-określenie kierunku leczenia,

-postawienie diagnozy,

-orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

- opieka profilaktyczna

-działania diagnostyczne

-udzielenie pierwszej pomocy doraźnej

-profilaktyka stomatologiczna

- świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej

- świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej

- świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej

- świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej

-świadczenia z zakresu periodontologii

-prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.

 2. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

 3. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.


§10

W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:

a) pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

b)podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c) organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d)ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

e)organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f)zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

-do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;

-poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

-poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości.

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4zł;

 1. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40zł;

 2. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 3zł.

 3. Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.


 §11

Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.§12

Gabinetem Stomatologicznym DENTOHOUSE Dorota-Kołodziej-Karcz kieruje kierownik placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.Funkcję tą pełni Dorota Kołodziej-Karcz.

 1. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu Stomatologicznego DENTOHOUSE oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

 2. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

 3. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:

-organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników

-zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników

-podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.


§13

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz pacjent ma prawo do:

-poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

-świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

-rzetelnej informacji o stanie zdrowia

- wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

-przestrzeganie regulaminu porządkowego w Gabinecie Stomatologicznym DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz

-przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Placówki Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz

-przestrzeganie higieny osobistej

-posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

-przestrzeganie zaleceń lekarza

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.

 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

 3. Kierownik Gabinet Stomatologiczny DENTOHOUSE Dorota Kołodziej-Karcz zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.ZATWIERDZAM

lek.stom.Dorota Kołodziej-Karcz

  /kierownik poradni/


 Tarnów 01.01.2014 r.